Grønn menighet


Vår grønne menighet er et samarbeid mellom Den Norske kirke, Norges Kristne Råd og Kirkens Nødhjelp.

For mer info om tiltaket: les HER

Vi har valgt å vektlegge disse 25 punktene i Norheim menighet:

1. Forankring i menigheten

 1. Vi vil forankre vårt miljø- og rettferdsengasjement i menighetens planer og årsmeldinger.
 2. Vi vil arbeide for å ha en miljø- og rettferdighetsansvarlig blant menighetens ansatte.

2. Gudstjenesteliv

 1. Vi vil inkludere miljø, forbruk og rettferdsperspektiv i bønner, liturgi, sang- og salmevalg.
 2. Vi vil samle inn penger til et grønt prosjekt eller en miljøorganisasjon: f.eks. Kirkens nødhjelp eller en misjonsorganisasjon.
 3. Vi vil utfordre til engasjement i klima og rettferdsspørsmål gjennom prekener og annen forkynnelse.
 4. Vi vil feire Skaperverkets dag og andre gudstjenester i undring og takknemlighet over skaperverket.
 5. Vi vil feire Nord-Sør-søndag og andre gudstjenester med fokus på kjærligheten til vår neste som rammes av klimaendringene og følgene av vårt forbruk.

3. Diakoni, undervisning og misjon

 1. Vi vil integrere miljø-, forbruks- og rettferdsperspektiv i undervisningen, trosopplæring og barne- og ungdomsarbeid
 2. Vi vil innarbeide vern av skaperverket og kamp for rettferdighet i menighetens diakoniplan.
 3. Vi vil delta i fasteaksjonen til kirkens nødhjelp (KN) og sørge for å ha en KN-kontakt i menigheten.
 4. Vi vil samarbeide om misjonsprosjekter, gjerne med grønn profil.

4. Informasjon og samarbeid

 1. Vi vil involvere menighetens medlemmer i kirkens engasjement for miljø og rettferd.
 2. Vi vil formidle stoff om miljø, klima, forbruk og rettferdighet i menighetens informasjonskanaler
 3. Vi vil søke samarbeid om miljø og rettferd med kommunen og andre lag og organisasjoner i vårt nærmiljø.

5. Innkjøp, forbruk og avfall

 1. Vi vil kjøpe så lite som mulig, vurdere bruktkjøp og reparasjon og være kritisk til bruk av engangsprodukter ved bevertning/kirkekaffe.
 2. Vi vil unngå bruk av miljøgifter i rengjøringsmidler og sprøytemidler.
 3. Vi vil foretrekke miljøsertifiserte leverandører av varer og tjenester, samt bruk av miljømerkede produkter.
 4. Vi vil sortere avfall for resirkulering, kompostering og spesialavfall til godkjent mottak.

6. Energi, transport og reise

 1. Vi vil samarbeide med fellesrådet om energibruk og ENØK-tiltak i våre kirker og andre bygninger.
 2. Vi vil bruke sparepærer/led-lys og slokke lys og annet el-utstyr som ikke er i bruk.
 3. Vi vil senke temperaturen når det ikke er folk i kirken, i menighetshuset og på kontorene.
 4. Vi vil legge til rette for sykkelparkering ved kirken eller møtelokalet.
 5. Vi vil oppfordre menigheten til å gå, sykle, reise kollektivt eller samkjøre til og fra kirken eller møtelokalet, og tilrettelegge for dette.
 6. Vi vil ta en ENØK-sjekk av menighetenes bygninger

7. Egne tiltak

 1. Vi har et breddetiltak i trosopplæringen med særlig fokus på miljøvern
Tilbake